کیسه بافی اصفهان

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان

شیخ بهایی، پلاک 410

Tel: (+98) 31 4564 4112-5

Fax: (+98) 31 4564 2991

 

شاهین هشت بهشت

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان

شیخ بهایی، پلاک 410

Tel: (+98) 31 4564 3082-3

Fax: (+98) 31 4564 2991


کیسه طلایی زاینده رود

آدرس : اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان فارابی،
خیابان کاوه ششم، پلاک 596

Tel: (+98) 31 4564 4227-9

Fax: (+98) 31 4564 3611

© 2016 Isfahan Sack Weaving Group. All Rights Reserved. Designed By A.Dehbozorgi

Search