=

معرفی واحدهای تولیدی

گروه کیسه‌بافی اصفهان، از مجموعه‌های زیر تشکیل شده است:

1. صنایع کیسه‌بافی اصفهان

اولین شرکت کیسه‌بافی در مجموعه می‌باشد.

2. کیسه شاهین هشت‌بهشت

بعد از کیسه‌بافی اصفهان شروع به کار کرده است.

3. کیسه طلایی زاینده‌رود

جهت توسعه مجموعه، این بخش اضافه شده است.